Západoslovenské múzeum v Trnave

Muzikálie

Nachádzate sa tu

Muzikálie

Muzikologickú zbierku Západoslovenského múzea tvorí pozostalosť Mikuláša Schneidera Trnavského. Súbor prameňov a dokumentov v nej poskytuje ucelený obraz o živote a diele hudobného skladateľa. Súčasťou zbierky sú aj archiválie Cirkevného hudobného spolku v Trnave. Hudobnú pozostalosť zhromaždil a odborne spracoval Ústav hudobnej vedy SAV od vdovy Idy rod. Kossaczkej a od sestry M. Schneidera Márie. V roku 1973 pozostalosť prebralo Západoslovenské múzeum v Trnave.

Základ tvorí hudobná tvorba rozdelená do dvoch častí: diela M. Schneidera Trnavského a  diela cudzích autorov z osobného archívu skladateľa. Obidve časti obsahujú diela sakrálnej aj svetskej hudby, záznamy o literárnych prácach skladateľa, korešpondencii, dokumentárny materiál a  súbor fotografií.

Akvizičnou činnosťou sa v rokoch 1974 – 1989 do zbierok múzea dostala časť pozostalosti organistu mikulášskeho dómu Júliusa Nagya. Z tohto obdobia sú cenné najmä zápisnice a dokumenty viažuce sa k obnovenému spolku z roku 1928. Okrem archiválií a hudobnín sa v zbierke múzea nachádzajú aj predmety súvisiace s činnosťou spolku – staršie hudobné nástroje a spolkový mobiliár.

Rukopis piesne Matka božia trnavská, 1945
Spolková matrika zavedená Cirkevným hudobným spolkom v roku 1838
Gramofón, začiatok 20. storočia