Západoslovenské múzeum v Trnave

Biely Kostol – mohylové pohrebisko kalenderberskej kultúry

Nachádzate sa tu

Biely Kostol – mohylové pohrebisko kalenderberskej kultúry

K zaujímavým konzervátorským počinom pracovníkov Západoslovenského múzea v Trnave patrí amforovitá nádoba s figurálnou výzdobou, ktorá pochádza z mohylového pohrebiska kalenderberskej kultúry v Bielom Kostole. Kalenderberská kultúra (750 – 600/550 pred Kr.) bola v staršej dobe železnej rozšírená nielen na juhozápadnom Slovensku, ale i v Dolnom Rakúsku, Burgenlande a severozápadnom Maďarsku. Spolu s novo zrekonštruovanou nádobou je tiež prezentovaných niekoľko ďalších bohato zdobených nádob, pochádzajúcich z rovnakej mohyly, skúmanej v r. 1999 Jozefom Urminským.