Západoslovenské múzeum v Trnave

Dejiny Trnavy

Nachádzate sa tu

Trnava patrí k najstarším mestám v strednej Európe, stala sa prvým slobodným kráľovským mestom na území dnešného Slovenska. Dokladá to privilegiálna listina panovníka Bela IV. z roku 1238. Od počiatku sa vyvíjala ako typické viacnárodnostné a multikonfesionálne stredoeurópske mesto. Vzniklo na križovatke dôležitých obchodných ciest a postupne sa stalo centrom obchodu, cechovej remeselnej výroby, vzdelávania a kultúry. Prudký rozmach od počiatočného obdobia potvrdzujú početné zachované gotické pamiatky. Vpád Turkov do Uhorska znamenal pre Trnavu paradoxne obdobie najväčšieho rozmachu. Presídlila do nej Ostrihomská kapitula (1543), neskôr vznikla Trnavská univerita (1635 – 1777), ktorá takmer 150 rokov ako jediná v Uhorsku zabezpečovala univerzitné vzdelanie.

Exponáty prezentované v Dejinách Trnavy dokumentujú historický vývin mesta. Návštevníci v expozícii nájdu stredoveké archeologické nálezy, kópiu privilegiálnej listiny, žezlo a zvonček trnavského richtára, mestskú knihu počtov a kovovú mestskú pokladnicu, meč trnavského kata, zbrane z protitureckých a protihabsburgských vojen, predmety súvisiace s trnavskými cechmi a trhmi, ktoré sa pravidelne konali v meste.

Pohľad do expozície Dejiny Trnavy
Pohľad do expozície Dejiny Trnavy
Pohľad do expozície Dejiny Trnavy
Pohľad do expozície Dejiny Trnavy