Západoslovenské múzeum v Trnave

Kláštor klarisiek

Nachádzate sa tu

Na západnom Slovensku sa nachádza viacero zaujímavých a významných archeologických lokalít. Najstarším dokladom osídlenia tohto územia je fragment čelovej kosti lebky neandertálskej ženy spred cca 45 000 rokov nájdený pri rieke Váh.

Trnava patrí k najstarším mestám v strednej Európe, stala sa prvým slobodným kráľovským mestom na území dnešného Slovenska. Dokladá to privilegiálna listina panovníka Bela IV. z roku 1238.

V ranom stredoveku (11. - 12. storočie) existovali na dnešnom území mesta po oboch brehoch potoka Trnávka najmenej dve osady. Na východnej strane osada Sobota, ktorá dostala meno podľa pravidelných sobotňajších trhov a na západnej strane osada Trnava. V 13.

Múzeum získalo v deväťdesiatych rokoch 20. storočia kolekciu zvonov pochádzajúcich z rôznych lokalít Slovenska. Expozícia, v ktorej sú vystavené má dve časti. V jednej sa nachádzajú zvony z trnavského regiónu. Priamo v Trnave pôsobila od 19.

Expozícia Klarisky v Trnave dokumentuje stavebný vývin trnavského kláštora klarisiek a Kostola Nanebovzatia Panny Márie, bežný život sestier rádu svätej Kláry, históriu trnavských klarisiek a ich osudy na pozadí dejinných udalostí Trnavy.  Expozícia je umiestnená v bývalých komunikačných priestor

V expozícii otvorenej v roku 2007 múzeum sprístupnilo časť zbierok historického fondu. Vystavené sú interiérové celky s dobovým nábytkom a doplnkami od začiatku 18. storočia do začiatku 20. storočia.

Už praveký človek si z hliny vyrábal úžitkové predmety. Na Slovensku sa kvalitná hrnčiarska hlina nachádza v neveľkej hĺbke. Jej ťažba poskytovala materiál na výrobu bežného kuchynského riadu, skladovacích nádob, kachlíc, tehál, úľov a pod.

Kroj bol výrazom sociálnych, etnických a konfesionálnych skupín obyvateľstva. Rovnako ako na ostatnom území Európy tak aj na Slovensku svoju podobu nadobudol v druhej polovici 17. storočia. Vznikol a bol používaný v agrárnej spoločnosti, vymizol s nástupom industrializácie.

Pre dodržiavanie prísnej klauzúry nemohli klarisky navštevovať kostol, ktorý bol súčasťou kláštorného komplexu od začiatkov budovania kláštora. Vnútorný chór, ktorý mníšky navštevovali cez bohoslužby bol pristavený počas renovácie objektu v 17. storočí.

Expozícia Osobnosti športu Trnavského samosprávneho kraja predstavuje výber najvý­znamnejších športovcov, ktorí pochádzajú z  regiónu, alebo v ňom dlhšie pôsobili. Výstava je rozdelená do tematických celkov, ktoré tvoria skupiny osobností podľa druhov športu.

Expozícia je zameraná na flóru, faunu a neživú prírodu západného Slovenska. Vystavené preparáty zvierat žijúcich v tomto regióne sú doplnené o fotografie rastlín a rastlinný materiál. Geologická časť expozície predstavuje typické horniny a paleontologické nálezy zo západného Slovenska.

Naši predkovia prijali kresťanstvo ešte pred príchodom sv. Cyrila a sv. Metoda. Slovensko bolo počas svojich dejín multikultúrne a heterokonfesné. V prezentovanej kolekcii Sakrálne pamiatky sú diela rôzneho pôvodu a rozličných umelecko-historických hodnôt.

Štefan Cyril Parrák (1887 - 1969) – trnavský cukrár a pekár, nadšený obdivovateľ ľudového umenia a starožitností, ktorý vytvoril rozsiahlu zbierku ľudových a umeleckohistorických pamiatok